Regulamin

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
  1. The Magic Castle Marathon zwany dalej „maratonem” jest wydarzeniem organizowanym przez Fundację Magia Tanga z siedzibą w Brzegu, ul. Wierzbowa 15, KRS 0000614735, zwanej dalej Fundacją.
  2. Miejsce odbywania się imprezy: Zamek Książ, ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
  3. Czas trwania imprezy: 09-12.05.2024
  4. Program maratonu dostępny jest na oficjalnej stronie wydarzenia: magiccastle.magiatanga.com
  5. Ustalenia niniejszego regulaminu stanowią integralną część rejestracji na Maraton oraz obowiązują każdego Uczestnika w trakcie całej imprezy.
 2. Jak się zarejestrować
  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się TUTAJ.
  2. Otrzymasz automatyczną wiadomość potwierdzającą Twoją rejestrację, która nie jest jednoznaczna z przyjęciem na maraton.
  3. Zarejestrować się możesz w parze lub solo.
  4. Rejestrując się w parze Twój partner wypełnia formularz niezależnie.
  5. Pamiętaj, że zgłoszenia przesłane przez pary rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
  6. Rejestrując się na maraton opłacasz tylko uczestnictwo.
  7. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od daty Twojej rejestracji.
  8. W formularzu podaj dane, które można będzie potwierdzić Twoim dowodem tożsamości przy pierwszym pojawieniu się na imprezie.
 3. Warunki rejestracji, płatności i rezygnacji
  1. W terminie do 10 dni od rejestracji wyślemy maila o akceptacji uczestnictwa i warunkach płatności.
  2. Rezygnacja z wydarzenia, możliwa jest do 10 dni od dnia zaksięgowania wpłaty w banku organizatora.
  3. Po upływie tego terminu proponujemy dwa rozwiązania :
   1. Odstąpienie swojego uczestnictwa innej osobie informując o tym organizatora magiatanga@gmail.com (osoba ta powinna zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy i opłacić swoje uczestnictwo w wydarzeniu).
   2. Zwrot opłaty za uczestnictwo(kwota zwrotu jest uzależniona od poniesionych kosztów organizowania wydarzenia) nie większa jak 70% wpłaty.
  4. Dokonamy zwrotu na konto, z którego realizowana była płatność, w ciągu 14 dni od zawiadomienia.
  5. Fundacja nie ponosi kosztów prowizji bankowych, kosztów płatności kartą bądź przewalutowania.
 4. Zasady obowiązujące podczas maratonu
  1. Przy pierwszym wejściu na teren Zamku otrzymasz opaskę na nadgarstek.
  2. Opaska upoważnia do udziału w maratonie, jej noszenie w trakcie całej imprezy jest obowiązkowe.
  3. Każdy Uczestnik maratonu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i norm społecznych.
  4. Na teren odbywania się maratonu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
  5. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu w którym odbywa się maraton i we wszystkich pokojach hotelowych.
 5. Odpowiedzialność Fundacji
  1. Fundacja odpowiada za prawidłowy i zgodny z programem przebieg maratonu.
  2. W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Fundacji, Fundacja zwróci całość kwoty wpłaconej przez Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty wydarzenia.
  3. W przypadku, gdy Maraton nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Fundacji np. pandemia, pożar zamku, klęska żywiołowa itp., uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Maratonie. Wszystkie wpłaty przeniesione zostają na kolejną edycję, a jego uczestnicy zostaną o tym poinformowani pocztą e-mail.
  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych Uczestników.
  5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia mienia na terenie odbywania się maratonu.
  6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Maratonu.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Fundacja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz programie imprezy.
  2. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z miejsca odbywania się maratonu bez prawa do powrotu na teren maratonu lub żądania zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym opłaty za udział.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Maratonie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
  4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowejmagiccastle.magiatanga.com/regulamin i w siedzibie Fundacji.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Fundację.

Wysyłając formularz rejestracyjny na Magic Castle Tango Marathon zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Magia Tanga Twoich danych osobowych zawartych w formularzu.

RODO

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny na Magic Castle Maraton zgadzasz się na przetwarzanie przez Fundację Magia Tanga Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Fundacją.
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników portalumagiatanga.com jest Fundacja Magia Tanga z siedzibą w Brzegu 49-304, ul. Wierzbowa 15/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000614735, (dalej: „Fundacja”). Dane kontaktowe Fundacji: tel.603174830, adres e-mail: magiatanga@gmail.com
 4. Fundacja przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia systemu rezerwacji milong i innych wydarzeń oferowanych przez Fundację, za pośrednictwem strony internetowej www.magiatanga.com.Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzedaży warsztatów, milong i innych wydarzeń oraz produktów oferowanych przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Fundacji w celu obsługi portalumagiatanga.com oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Fundacji
 7. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie kontaktując się z nami pod adresemmagiatanga@gmail.com. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Fundacji z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.